Skip links

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Alıcı ve Satıcı arasındaki Sözleşme’ye ilişkin Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Yönetmelik uyarınca yer verilmesi zorunlu olan hususlar Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır.

Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’ye ilişkin bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu “Hesabım” sayfasından takip edebilecek olup değişen bilgilerini bu sayfa üstünden güncelleyebilecektir. Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.

 1. TANIMLAR

Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

a)  Alıcı

:

Bir Mal veya Hizmet’i ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

b)  Bakanlık

:

T.C Ticaret Bakanlığı’nı,

c)   Banka

:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşları,

ç)   Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı

:

Oluşturduğu sistem ile Satıcı’nın Ürün/Hizmet’i satışa sunduğu Platform’u işleten ve Satıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden * Anonim Şirketi’ni,

d)  Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

e)  Kanun

:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

f)    Kargo Şirketi

:

Ürün’ün Alıcı’ya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde Alıcı’dan alınarak Satıcıya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo şirketini,

g)  Ön Bilgilendirme Formu

:

Sözleşme kurulmadan ya da buna karşılık herhangi bir teklif Alıcı tarafından kabul edilmeden önce Alıcı’yı Yönetmelik’te belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan formu,

ğ)  Platform

:

*’ye ait www. *.com adlı internet sitesini ve varsa mobil uygulamasını,

h)  Satıcı

:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye Ürün/Hizmet sunan ya da Ürün/Hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve aşağıda bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

ı)    Sözleşme

:

Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen Sözleşme’yi,

i)    Ürün

:

Alışverişe konu olan taşınır malı

j)    Yönetmelik

:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile bu maddeye dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.

 1. ALICI, SATICI VE ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI
 2. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi

:

Teslimat Adresi

:

Telefon

:

E-posta/Kullanıcı Adı

:

 1. SATICI BİLGİLERİ

Satıcının Ticaret Unvanı / Adı ve Soyadı

:

 

Satıcının Adresi

:

 

Satıcının Mersis Numarası

:

 

Satıcının Vergi Kimlik Numarası

:

 

Satıcının Telefonu

:

 

Satıcı KEP ve E-posta Bilgileri

:

 

 1. ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvanı

:

 

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Adresi

:

 

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Mersis Numarası

:

 

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Vergi Kimlik Numarası

:

 

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Telefonu

:

 

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Şikâyet/Öneri Kanalları

:

0 312 * telefon numarası üzerinden şikayet ve öneriler iletilebilecektir.

 

 1. ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

4.1. Ürün/Hizmet’in temel özellikleri (türü, miktarı, markası, adedi, fiyatı) Platform’da yer almakta olup Platform üzerinden detaylı şekilde incelenebilecektir.

4.2. Ürün/Hizmet karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo bedeli, taksit farkı tutarı) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün/Hizmet Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

 

 

TL

TL

Kargo Tutarı

(Alıcı karşılar)

TL

TL

 

 

Toplam

TL

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli

:

 

Kargo Ücreti

:

 

Taksit Farkı

:

 

Toplam Sipariş Bedeli

:

 

Ödeme Şekli ve Planı

:

 

Teslimat Adresi

:

 

Teslim Edilecek Kişi

:

 

Fatura Adresi

:

 

Sipariş Tarihi

:

 

Teslim Şekli

:

 

Teslimat Süresi*

:

En geç 30 gün

Kargo Şirketi’ne Teslim Süresi**

:

 

Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

*Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.
**Belirtilen süre teslimatın taahhüdü değildir, satıcı tarafından kargo şirketine teslim edilme süresini ifade eder.

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. Satıcı, Ürün/Hizmet’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile mevzuat gereği Ürün/Hizmet’le birlikte teslim etmesi gereken sair bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Ürün, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiye, taahhüt edilen teslim süresi içerisinde ve her halükarda 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile, Alıcı’nın Platform’da belirtmiş olduğu teslimat adresine Kargo Şirketi tarafından teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı’nın edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme’yi feshedebilecektir.

5.3. Satıcı Ürün’ü Kargo Şirketi aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo Şirketi’nin Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı’nın Ürün’ü Kargo Şirketi’nin Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

5.4. Alıcı’nın herhangi bir nedenle Ürün/Hizmet’i teslim almaması halinde, Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i iade ettiği kabul edilecek olup bu halde kargo masrafları Alıcı’dan tahsil edilerek kalan ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir.

5.5. Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.

5.6. Ürün/Hizmet’in teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir.

5.7. Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. Ürün/Hizmet’in stokta bulunmaması durumu, Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

5.8. Alıcı, Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı, ayıplı veya eksik Ürün/Hizmet’i teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün/Hizmet kullanılmamalı ve Ürün/Hizmet faturası ve teslim sırasında Alıcı’ya iletilen diğer tüm belgeler (örneğin garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir.

5.9. Alıcı, Sözleşme konusu bedeli ödemekle yükümlü olup, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu bedelin ödenmemesinin ve/veya Banka kayıtlarında iptal edilmesinin Satıcı’nın Ürün/Hizmet’i teslim yükümlülüğü ile Sözleşme’den kaynaklanan sair yükümlülüklerini sona erdireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna rağmen Banka tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. Alıcı, Ürün’ün teslim edilmesinden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu bedelin ilgili Banka tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Ürün’ü 3 (üç) gün içerisinde iade masrafları Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Alıcı’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın Satıcı tarafından Banka’ya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu olduğunu beyan eder.

5.12. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Hizmet’in Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edilebilecektir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.13. Sipariş edilmeyen Ürün/Hizmet’in gönderilmesi durumunda, Alıcı’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez.

5.14. Alıcı’nın sipariş edebileceği Ürün/Hizmet adetlerine Platform’dan yapılacak duyurularla kısıt getirilebilir. Alıcı’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adedin üzerinde Ürün/Hizmet sipariş etmek istemesi halinde sipariş vermesi engellenebilecek, siparişi verdikten sonra belirtilen adedin üstünde sipariş verdiğinin tespit edilmesi halinde ise belirtilen adedin üstündeki siparişleri iptal edilebilecek ve bu halde varsa iptal edilen siparişlere ilişkin teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerinin engellenebileceği ve iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.15. Alıcı tüketici sıfatıyla talep, şikayet ve önerilerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle 0 312 * telefon numarası üzerinden ulaştırabilecektir.

 1. ÖZEL ŞARTLAR

6.1. Alıcı’nın vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda Satıcı, Alıcı tarafından Platform üzerinden bildirilecek vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerini kullanarak kurumsal fatura düzenleyecektir. Faturada yer alması gereken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz girilmesi tamamen Alıcı’nın sorumluluğunda olup, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat Alıcı sorumludur.

6.2. Platform üzerinden kredi kart ile ödeme yapılması halinde, Banka tarafından kampanyalar düzenlenerek Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulanabilecek veya taksit erteleme gibi ek hizmetler sunulabilecektir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. Alıcı’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planlarının oluşturulması Banka’nın inisiyatifindedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Satıcı, işbu sözleşme kapsamındaki kişisel verileri sadece Ürün/Hizmet’in sunulması amacıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, (“KVKK”) ikincil mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işleyecektir. Satıcı, Platform üzerinden eriştiği kişisel veriler haricinde Alıcı’nın kişisel verilerini işlemeyeceğini ve Platform üzerinden sağlanan yöntemler dışında Alıcı ile harici olarak iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. CAYMA HAKKI

8.1. Alıcı, 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

8.2. Cayma hakkı süresi, Ürün için Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin Ürün’ü teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

8.3. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürün’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son Ürün’ü teslim aldığı gün esas alınır.

8.4. Satıcı;

 1. a)Ürün’ün tesliminden önce Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,
 2. b)Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel Satıcı’ya aktarılmamışsa cayma hakkına konu Ürün’ün, iade için öngörülen Kargo Şirketi’ne teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir Kargo Şirketi ile iade edilmesi durumunda da Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren,
 3. c)Alıcı’nın siparişinin yasal süre içerisinde teslim edilememesi nedeniyle Sözleşme’yi fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren15 (onbeş) gün içinde, tahsil ettiği Sözleşme konusu bedeli ile teslimat masraflarının Alıcı’ya iadesinden sorumludur.

8.5. Cayma hakkı bildiriminin ve Sözleşme’ye ilişkin diğer bildirimlerin mevzuata uygun ve süresi içerisinde Platform’da belirtilen ve/veya Satıcı’ya ait iletişim kanallarından yapılması şarttır.

8.6. Cayma hakkının kullanılması halinde:

 1. a)Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü Satıcı’ya Kargo Şirketi’yle geri gönderir.
 2. b)Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün kutusu, ambalajı ve varsa Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürünler’in de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

8.7. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeller Alıcı’ya Alıcı’nın ödeme yöntemi ile iade edilmektedir. Ürün, Satıcı’ya iade edilirken, Ürünün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili Ürün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

8.8. Alıcı iade edeceği Ürün Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın Kargo Şirketi ile Satıcı’ya gönderecektir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir.

8.9. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

9.1. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a)  Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 3. d)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.